Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 635
CENA 3300 zł
ADRESACI

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAKRES

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy pedagogicznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Studia wyposażają w niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych i biologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętności związanych ze wspieraniem dziecka i rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym oraz kompetencji umożliwiających tworzenie właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych a także współpracę z innymi specjalistami w celu doskonalenia prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych.

PROGRAM

3 semestry, 635 godzin (455 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Dydaktyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
  • Dydaktyka specjalna
  • Metodyka terapii zabawą
KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, społecznym. Nabędzie fundamentalne umiejętności: integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi obecnymi w tej w pracy; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażony zostanie w kompetencje w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym i umiejętności w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i w różnym wieku.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 470 godzin, (350 godz. zajęć dydaktycznych, 120 godz. praktyki).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

  • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (druk dostępny w sekretariacie)
  • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce Załącznik/Plik)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK/PLIK Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.